perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Oferta szkoleń

Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn.
22-23.11.2022 r. Możliwość wyboru formy uczestmnictwa - stacjonarnie w Warszawie lub online

Poznaj powierzchniowe i głębinowe metody wzmacniania podłoża gruntowego w robotach drogowych.

Zwróć uwagę na problemy powstające przy konstruowaniu nasypów.

Stosuj prawidłowo drenaż pionowy.

Czy wiesz kiedy i jakie geosyntetyki należy zastosować?

Czy potrafisz odpowiednio dobrać rodzaj kolumn przy wzmocnieniach wgłębnych?

Złączenia międzywarstwowe - niezbędne technologie wydłużające okres eksploatacji drogi
02.12.2022 r. Mini webinarium (szkolenie online)

Czy wiesz jak bardzo złączenia międzywarstwowe wpływaja na trwałość i parametry konstrukcji drogi?

Poznaj najczęściej popełniane błędy oraz dobre praktyki wykonawcze.

Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg
06-07.12.2022 r. Możliwość wyboru formy uczestnictwa - stacjonarnie w Warszawie lub online

Poznaj technologie utrzymaniowe i remontowe dróg, które pozwolą na znaczne wydłużenie ich żywotności - w długim okresie to się zawsze opłaci. Naucz się diagnozować stan nawierzchni, aby odpowiednio dobrać i zastosować wlaściwą technologię utrzymaniową lub remontowa.

 Czy znasz wady i zalety poszczególnych rozwiązań ?

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń . Przepisy i badania. PN-EN 13043 i wybrane krajowe dokumenty aplikacyjne
09.12.2022 r. Możliwość wyboru formy uczestnictwa: stacjonarnie w Warszawie lub online

Poznaj szczegółowo wymagania dla kruszyw drogowych i metody ich badania.

Naucz sie prawidłowo interpretować wyniki badań.

Mieszanki mineralno-asfaltowe w teorii i praktyce. Kompleksowe podejście do projektowania, wykonywania i kontroli laboratoryjnej technologii asfaltowych
12.12.2022 r. Możliwość wyboru formy uczestnictwa: stacjonarnie w Rzgowie lub online

Poznaj praktyczne aspekty pracy z mieszankami mineralno asfaltowymi, na różnych etapach ich tworzenia i wbudowywania.

Zamiast spierać się po fakcie, kto zawinił - laboratorium, czy "budowa", poznaj przyczyny najczęściej popełnianych błędów i ich skutki.

Naucz się, jak wystrzegać się tych błędów i jakie są najlepsze praktyki wykonawcze.

Zobacz jak wielkie znaczenie ma prawidłowa współpraca pomiędzy laboratorium, a innymi działami uczestniczącymi w przygotowaniu, realizacji i kontroli inwestycji drogowej o nawierzchni asfaltowej.

Recykling w budownictwie drogowym – destrukt asfaltowy i betonowy, klasyfikacja, możliwości zastosowania, wytyczne projektów RID - aktualny stan prawny po ostatnich zmianach
13.12.2022 r. Możliwość wyboru formy uczestnictwa: stacjonarnie w Rzgowie lub online

Poznaj aspekty formalno-prawne oraz przktyczne zasady i metody zagospodarowania destruktu asfaltowego i betonowego w robotach drogowych.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów - ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych w drogownictwie oraz betonu towarowego - wraz z omówieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj aktualne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w drogownictwie.

Poznaj praktyczną interpretację przepisów.

Uwzględnij zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wyjaśnij wątpliwości u eksperta, który tworzył te przepisy .

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Optymalizacja doboru i zastosowania – aspekty techniczno-ekonomiczno-prawne
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj parametry urządzeń brd, które wpływaja na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Porównaj efekty funkcjonalne oraz ekonomiczne stosowanych rozwiązań.

Naucz się optymalnie dobierać rozwiązania do specyfiki konkretnego zadania i miejsca na drodze.

Przejścia dla pieszych oraz infrastruktura dla rowerzystów – oznakowanie, oświetlenie, urządzenia BRD
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Rozpoznawaj zagrożenia w ruchu pieszych i rowerzystów.

Poznaj zasady realizacji przeglądów dróg w porze dziennej i po zmierzchu.

Zwiększak kompleksowo bezpieczeństwo "niechronionych uczestników ruchu drogowego" poprzez poprawę oznakowania, oświetlenia i stosowanie urządzeń BRD.

Czasowa organizacja ruchu drogowego – aspekty techniczno-ekonomiczne praktycznego stosowania oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Czy znasz urządzenia BRD pozwalające na zabezpieczanie czasowej organizacji ruchu?

Czy wiesz jak optymalnie dobrać parametry techniczne oznakowania tymczasowego?

Czy wiesz jak chronić osoby pracujące przy pracach remontowych i/lub utrzymaniowych na drodze?

Oznakowanie poziome i pionowe dróg, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych - aspekty techniczno-ekonomiczne oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady i przepisy dotyczące oznakowania poziomego i pionowego dróg.

Zgłębiaj aspekty formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne poszczególnych rozwiazań.

Poświęć szczególną uwagę bezpieczeństwu "niechronionych uczestników ruchu" poprzez stosowne oznakowanie i zabezpieczenie przejśc dla pieszych

Oświetlenie dróg i ulic, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych - aspekty techniczno-ekonomiczne oraz wpływ na bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj unijne i krajowe przepisy dotyczące oświetlenia dróg i ulic.

Zobacz dobre i złe przykłady stosowanych rozwiązań.

Poznaj wzorce i standardy projektowania oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury WR-D-41-4.

Zobacz jak różne rozwiązania wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz efektywność energetyczną i ekologię.

Nowa instrukcja odbiorowa GDDKiA: DP-T 14 z dnia 20.05.2020 r. Jak naliczać potrącenia i jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknąć potrąceń
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj sposoby oceny jakości robót drogowych stosowanych przez GDDKiA od dnia 20.05.2020 r.

Poznaj mechanizm naliczania potrąceń.

Zobacz ile to kosztuje.

upewnij się, jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknać potrąceń.

Projektowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) – w świetle instrukcji GDDKiA oraz praktyki wykonawczej
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady projektowania i wbudowywania mieszanek MCE.

Wyjaśnij wątpliwości bezpośrednio u autora instrukcji GDDKiA „Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)”.

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady prawidłowego układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zobacz jakich błędów musisz się wystrzegać i jakie mogą powodować konsekwencje.

Ucz się się metod stosowanych przez doświadczonych praktyków.

Warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże nawierzchni drogowych: z kruszywa, kruszywa ze spoiwem hydraulicznym oraz gruntu stabilizowanego cementem w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych GDDKiA oraz nowych przepisów prawa dotyczących wyrobów budowlanych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj praktyczne zastosowanie oraz porawną interpretację zapisów Wytycznych technicznych GDDKiA (WT-4:2010 i WT-5:2010) oraz katalogów nawierzchni (Katalog typowych nawierzchni sztywnych; Katalog nawierzchni podatnych i półsztywnych)

Czy swoją wiedzę potrafisz należycie wykorzystać

- przy prowadzeniu badań?

- przy stabilizacji gruntu cementem?

- przy projektowaniu mieszanki ze spoiwem?

- przy tworzeniu specyfikacji zamówienia i/lub nadzorze i odbiorze robót?

Naprawa spękań nawierzchni drogowych - bitumicznych i betonowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Degradacja nawierzchni drogi zaczyna się od pierwszego pęknięcia!

Nie pozwól na przedwczesne zniszczenie nawierzchni.

Poznaj technologię naprawy spękań i zabiegi utrzymaniowe, które zooptymalizują plany utrzymania dróg - naprawa spękań w krótkim okresie, a kompleksowe remonty w długim.

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych - nowe metody
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj nowe metody projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Czy potrafisz je zastosować w praktyce ?

Czy wiesz z jakich dokumentów technicznych i programów możesz skorzystać ?

Mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym uziarnienu
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj specyfikę mieszanek mineralno-asfaltowych - od klasycznego SMA, po specjalne mieszanki do nawierzchi cienkich, jednowarstwowych, czy redukujących hałas.

Poznaj wady i zalety poszczególnych mieszanek, abywłaściwie je dobierać do specyfiki danej inwestycji drogowej.

Czy wiesz, co trzeba szczególnie uwzględnić przy projektowaniu, co przy wykonaniu, a co przy kontroli i odbiorze?

Nawierzchnie asfaltowe odporne na zmęczenie
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj schemat pracy nawierzchni podatnej i jej podatność na zmęczenie.

Poznaj sposoby zwiększania odporności nawierzchni asfaltowej na zmeczenie.

Zobacz jak poprawnie wymiarować nawierzchnię odporna na zmeczenie.

 

Zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach dróg - kryteria i zasady doboru
mini webinarium 15.12.2021 r.

Czy wiesz jak właściwie dobrać geosyntetyki do warstwy odcinającej (separacyjnej) ?

Czy potrafisz optymalnie zastosować geosyntetyki do odwodnienia wgłębnego nawierzchni dróg ?

Czy wiesz jak wzmacniać wzmacniać warstwy z kruszywa poprzez właściwy dobór i zastosowanie geosyntetyków ?

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - Zasady, interpretacja, stosowanie - POLECAMY !
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od zespołu jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady rozpoznawania gruntów pod konstrukcje drogowe.

Zobacz jak radzić sobie z robotami ziemnymi na gruntach słabych i wysadzinowych.

Poznaj skuteczne metody odwonienia pasa drogowego i skarp.

Zapobieganie błędom projektowym i wykonawczym w robotach drogowych - w aspekcie wybranych zagadnień geotechnicznych
prosimy przesyłać zapytania o nowyb termin

Zobacz najczęstsze błędy geotechniczne popełniane przy projektowaniu i budowie dróg.

Poznaj ich źródła i konsekwencje.

Naucz się im zapobiegać.

Prawo zamówień publicznych po zmianach obowiązujących od stycznia 2021 – ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane w drogownictwie
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj istotne zmiany w prawie zamówień publicznych, jakie weszły w życie od stycznia 2021 r.

Czy wiesz na co szczególnie zwrócić uwagę przy zamówieniach na roboty budowlane w drogownictwie?

Czy znasz wytyczne do opracowania SWZ?

Czy wiesz jak przygotować projekt umowyna roboty budowlame?

Badania polowe - teoria i praktyka
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj i poćwicz w praktyce metody badań polowych podłoża gruntowego

Identyfikacja i eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drodze - w praktyce
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj sposoby identyfikowania miejsc niebezpiecznych na drodze.

Zobacz jak można je eliminować - na etapie projektowania, budowy i eksploatacji drogi.

przećwicz swoje umiejetności podczas części praktycznej zajęć w terenie.

Kolizyjność skrzyżowań i zasady organizacji ruchu ze szczegółnym uwzględnieniem skrzyżowań z ruchem po obwiedni wyspy środkowej
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj elementy geometrii i organizacji ruchu wpływające na poziom kolizyjności skrzyżowań.

Poznaj rozwiazania wpływające na zmniejszenie kolizyjności skrzyżowań.

Wprowadzaj w życie rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego w twoim rejonie.

plan szkoleń

plan szkolen

« poprzednia 1 2 następna »